Město Cvikov                                                                                                        Vyhláška č. 7/2004

 

Zastupitelstvo města Cvikov dne 16. prosince 2004 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválilo a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku

 

o závazných částech územního plánu

města Cvikova

  

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1. Vyhláška vymezuje a vyhlašuje závazné části územního plánu města Cvikov (dále jen ÚPN), které jsou uvedeny v části druhé a třetí této vyhlášky.

 

2. Závazné části ÚPN jsou - základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech

- plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

1.   Vyhláška  platí  pro  správní  území  města  Cvikova, zahrnující k.ú. Cvikov, Drnovec,  Lindava, Svitava, Trávník u Cvikova, Naděje.

2.   Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech, vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, při přípravě a provádění staveb a jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

 

 

ČÁST DRUHÁ: 

                                                        Závazné regulativy :  

 

Článek 3

Úvodní ustanovení

 

1. Regulativy vyjadřují závaznou část ÚPN

    závaznými regulativy jsou:

    a) zásady uspořádání území

    b) limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území

 

2. Základní členění řešeného území obce dle ÚPN

    a) nezastavěné a nezastavitelné území

    b) současně zastavěné a zastavitelné území

 

    členění dle funkčních ploch:

    ad a) nezastavěné a nezastavitelné

-  Vodní prvky - vodoteče a nádrže

-  Orná půda - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-   Louky, pastviny - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-   Zahrady - užitkové nebo okrasné, parcely nezastavěné, tvořící s nemovitostí jeden celek

-   Ostatní zeleň - doprovodná zeleň, drobná rozptýlená zeleň, stromy rostoucí mimo les

-   Pozemky plnící funkci lesa - lesní půdní fond

 

    ad b) současně zastavěné  a  zastavitelné

      -    Centrální smíšené území 

-         Čistě obytné území - kolektivní

-         Smíšené obytné území

-         Smíšené neobytné území

-         Produkční území

-         Občanská vybavenost

-         Sport a rekreace

-         Parkoviště, garáže

-         Chatové a zahrádkové kolonie

-         Hřbitovy

-         Parky

-         Technická a dopravní vybavenost

 

Článek 4

Urbanistická koncepce

 

Urbanistická koncepce je vyjádřena ve skladbě, uspořádání, ve vzájemných vztazích  a vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na kvalitu prostředí.

 

Zásady urbanistické koncepce, využití ploch a jejich uspořádání jsou stanoveny ve výkresu č. 2 grafické části a popsány v kapitole B.V. textové části územního plánu.

 

Zásady uspořádání dopravy  řešeného území jsou stanoveny ve výkresu č. 3 grafické části a popsány v kapitole B.VIII. textové části územního plánu.  

 

Zásady uspořádání technického vybavení  jsou stanoveny ve výkresech č. 4, č. 5 grafické části a popsány v kapitole B.X. textové části územního plánu.

 

Limity využití území jsou zakresleny ve výkresech č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 grafické části a popsány v kapitole B.VI. textové části územního plánu.

 

Vymezení územního systému ekologické stability je provedeno ve výkresu č. 2 grafické části a popsáno v kapitole B.XI. textové části územního plánu.

 

Článek 5

Funkční uspořádání

 

 

ÚPN Cvikova preferuje tyto funkce:

·        Obytná

·        Zemědělská

·        Výrobní

·        Rekreační

  

Funkční plochy a podmínky jejich využití

 

Stanovenému funkčnímu využití ploch  musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména umisťování činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a změn v jejich užívání.

 

Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

 

Přípustné: jsou stavby, činnosti a využití území, definující charakter funkčních ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební zákon, vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního prostředí).

 

Podmíněně přípustné: jsou činnosti, stavby a kultury, které nelze jednotlivě povolit, nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení základního charakteru funkční plochy, pro jejich povolení je kromě dodržení obecných podmínek (viz výše) nutné splnit další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska

-         významu stavby v širším území,

-         zátěže, kterou vyvolává stavba na okolí svým provozem,

-         charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbě,

-         napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu.

 

Nepřípustné: jsou činnosti, stavby a kultury, které nesplňují podmínky činnosti přípustných a podmíněně přípustných, resp. Podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími, takovéto činnosti, stavby a kultury nesmí být v dané funkční ploše umístěny nebo povoleny.

 

Nepřípustné jsou všechny činnosti, stavby a kultury, které nejsou v následujícím popisu jednotlivých kategorií funkčního využití ploch uvedeny v kategorii přípustné a podmíněně přípustné.

 

Omezení změn v užívání staveb

 

Stanovenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména umisťování činností a povolení staveb a kultur, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Přitom musí být přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.

 

Stavby, činnosti a kultury, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž jsou umístěny, kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné, mohou změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné.

 

Stavby, činnosti a kultury, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž jsou umístěny, kategorii nepřípustné, musí v souladu s návrhem funkčního využití území změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné.

 

 Funkční plochy současně zastavěné a zastavitelné:

 

1.Čistě obytné území - kolektivní

Je území pouze pro bydlení, pohodě bydlení se vše podřizuje. Slouží pro umísťování staveb pro bydlení.

 

Přípustné:  bytové domy, odstavná stání, veřejná zeleň, hřiště, komunikace, zpevněné plochy pro pohyb nebo shromažďování obyvatel, pomníky a památníky, technické vybavení pro přímou obsluhu.

 

Podmíněně přípustné:

Technické vybavení pro další  území.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

2.Smíšené obytné území

Smíšené obytné území je univerzální území s převládajícím bydlením. Pohodě bydlení se vše podřizuje.

 

Přípustné: Do území se situují stavby pro bydlení všeho druhu, dále pak zařízení a služby, které svým významem nepřesahují význam daného území. Umísťují se zde domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba, včetně staveb jednoduchých a doplňkových, rekreační domky, rekreační chalupy, veřejná hřiště. V rámci posuzování jednotlivých záměrů se posuzují i vztahy k veřejným prostorům.

 

Podmíněně přípustné:

Garáže a odstavná stání, veřejná zeleň, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, stavby občanského vybavení (maloobchodní zařízení - stavby pro obchod a služby, veřejná stravovací zařízení, stavby pro správu a řízení, stavby pro dočasné ubytování - penziony), dále kostely a modlitebny, pomníky a památníky, nezbytné technické zařízení pro obsluhu území. Je možné zde umístit stavby pro chov drobného zvířectva v rámci předměstského venkovského charakteru.

 

Doplňující ustanovení: U navrhovaných ploch budou hlukem postiženy plochy 9, 10, 12, 13, 15, část 45, 36, 38, 102, 41. Ochrana obyvatel před hlukem v nové výstavbě na těchto plochách jsou řešeny  doplňujícími regulativy funkčního využití:

- plochy 9, 12, 41, 36b, 36c, 36d, 38, jsou navrženy jako smíšené obytné území s tím, že  domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba nebo rekreační domky (dle funkčního vymezení) budou orientovány obytnými místnostmi na jižní stranu pozemků a na stranu severní budou orientovány garáže a nebytové prostory nebo prostory pro podnikání, ev. doplňkové a jednoduché stavby. 

- plochy 11, 13, 15, 75, 102 jsou navrženy jako smíšené obytné území s tím, že domy pro individuální bydlení, smíšená bytová výstavba nebo rekreační domky (dle funkčního vymezení) budou postaveny na severní hranu pozemků, přičemž garáže a nebytové prostory nebo prostory pro podnikání, ev. doplňkové a jednoduché stavby budou orientovány směrem k silnici I/13.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

3.Smíšené neobytné území

Smíšené neobytné území je univerzální území pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady. V území není  vyloučeno bydlení, ale bydlení se tato funkční plocha nepodřizuje.

 

Přípustné: Do území se mohou umísťovat stavby a zařízení občanského vybavení (stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro motorismus, stavby pro správu a řízení), stavby pro skladování, výrobu, řemesla a výrobní služby. Rovněž lze v rámci zóny umísťovat bydlení, garáže a odstavná stání. V rámci této funkční plochy je možné umísťovat stavby a zařízení místní technické infrastruktury.

 

Podmíněně přípustné:

Stavby pro průmysl, skladování a ostatní výrobu, stavby pro zemědělství, sklady pro zemědělství, nadřazená technická vybavenost.

 

Nepřípustné

Ostatní stavby.

 

4.Plochy pro veškeré produkční činnosti (výroba, provozovny)

Plochy pro produkční činnosti.

 

Přípustné: výroba, skladování, nadřazená i místní technická infrastruktura. Plochy mohou být doplněny stavbami a areály  občanské vybavenosti.

 

Nepřípustné:  

Stavby pro bydlení.

 

5.Občanská vybavenost

Plochy jsou vymezeny jako soliterní budovy nebo areály veřejných služeb. 

 

Přípustné: plochy pro stavby z oblasti služeb, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče. Mohou být doplněny veřejnou i vyhrazenou zelení, odstavnými stáními, místní technickou infrastrukturou, komunikacemi pro  pěší i motorový provoz.

 

Podmíněně přípustné:

Stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro motorismus, stavby pro správu a řízení), stavby pro skladování, výrobu, řemesla a výrobní služby. Rovněž lze v rámci zóny umísťovat bydlení, garáže a odstavná stání.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

6.Sport a rekreace 

Jsou plochy nebo areály s režimem pro veřejnost. 

 

Přípustné: sportovní plochy a zařízení (sportoviště všeho druhu, šatny, zázemí, tribuny), technická infrastruktura pro potřeby sportovních ploch, odstavná stání.

 

Podmíněně přípustné:

Doplňkové stavby, stavby pro obsluhu území, nadřazená technická infrastruktura.

 

7.Centrální smíšené území 

Plochy bydlení a vybavenosti v centru města.

 

8.Parky , hřbitovy 

Jsou plochy prostorů s parkovou úpravou a drobnou architekturou.

 

Přípustné: pěší cesty, odpočívadla, mobiliář, altány, plochy zeleně. V rámci ploch hřbitovů urnové háje, rozptylové loučky apod.

 

Podmíněně přípustné:

Taneční parkety, občanská vybavenost, odstavná stání, pro hřbitovy přípustné stavby sakrální, obřadní síně, krematoria.

 

Nepřípustné:

Ostatní stavby.

 

9. Parkoviště, garáže

 

10. Chatové zahrádkové kolonie

 Individuální objekty pro letní rekreaci.

 

Přípustné: provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch, komunikace vozidlové, cyklistické, pěší.

 

11. Technická vybavenost

Technické zabezpečení funkčních ploch.

 

12. Dopravní vybavenost

Silnice, místní komunikace, účelové komunikace, cyklistické a turistické trasy.

 

 

Funkční plochy  nezastavěné a nezastavitelné:   :

-         Vodní prvky - vodoteče a nádrže

-         Orná půda - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-         Louky, pastviny - pozemky dle aktualizované kultury (ZPF)

-         Zahrady - užitkové nebo okrasné, parcely nezastavěné, tvořící s nemovitostí jeden celek

-         Ostatní zeleň - doprovodná zeleň, drobná rozptýlená zeleň, stromy rostoucí mimo les

-         Pozemky plnící funkci lesa - lesní půdní fond dle mapového podkladu bez rozlišení                                funkce (LPF).

 

Přípustné využití těchto ploch je dáno charakteristikou  jednotlivých funkčních ploch.

 

Jedná se o funkční plochy které nelze zastavět vůbec, nebo  které lze zastavět  výjimečně a za zvláštních podmínek, stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo ÚPN (např. umístění zařízení technického vybavení nadřazených systémů).

 

 

Článek 6

Funkční složky

 

1.      Bytová výstavby – bydlení, občanská vybavenost, rekreace a sport, výroba, výrobní služby, skladování:

 

Město Cvikov

Cvikov - západní část - jsou doplněny plochy pro bydlení, pozemky vesměs vyplňují současně zastavěné území nebo na něj přímo navazují. Návrh doplňuje urbanistickou osu směrem k léčebně TBC (Martinovo údolí). Návrh doplňuje rovněž plochy pro bydlení směrem k sídlišti. Území doplněno návrhem ploch komerčních území pod silnicí I/13.

Cvikov - severní část - jsou doplněny plochy výstavby, pozemky vesměs vyplňují současně zastavěné území nebo na něj přímo navazují. Plochy doplněny k nové komunikaci, navrženy plochy bydlení a provozoven. Podpora smíšeného charakteru území.

Cvikov - centrum - jsou doplněny plochy smíšeného území a provozoven.

Cvikov - východ - jsou doplněny plochy zejména pro bydlení. Plochy vyplňují prostor mezi „dětskou léčebnou a pivovarem“.

Cvikov - jih - jsou doplněny plochy podél komunikační osy Cvikov - Sloup v Čechách,kde již v minulosti byla začata parcelace a výstavba bydlení. Plochy pro bydlení a sport a rekreaci.

Doplněny plochy mezi Morton Trade a.s. (bývalý Grafostroj) a silnicí na Sloup v Čechách. Plochy jsou navrženy pro bydlení (západní část) a pro výrobu (východní část přiléhající k Morton Trade a.s.).

Cvikov pod pivovarem - doplněny plochy bydlení (Dolní předměstí), vesměs pro bydlení.

Cvikov - prostor mezi  a ČOV, doplněno bydlení.

Drnovec

Obec doplněna o plochy bydlení (severní část), v jižní části navržena občanská vybavenost (u silnice I/13).

Lindava

Doplněny plochy sportu a rekreace a občanské vybavenosti v lokalitě u býv. Nádraží Lindava.

V Lindavě doplněny plochy pro individuální bydlení na lokalitách, jež doplňují současně zastavěné území obce. U základní školy navržena plocha pro sport a rekreaci. Dále v Lindavě doplňovány jednotlivé volné pozemky vhodné k zastavění až po výrobní závod AJETO. Pozemky pro výstavbu často po zdemolovaných objektech. 

Z výše uvedené koncepce vybočují pozemky pro bytovou výstavbu severně od provozovny AJETO. Navrženy plochy podél silnice na jižním okraji.

Svitava

Doplněny plochy pro bydlení v jižní části území obce.

Trávník, Naděje

V osadách Trávník a Naděje není navržen urbanistický rozvoj území. Lze zde výstavbu uskutečnit  pouze na historických lokalitách, na místě zbouraných budov.

  

2. Doprava

-             Nadřazenou páteřní dopravní osou bude i výhledově silnice I/13, jejíž stávající prostorové vedení je stabilizované, šířkové uspořádání v kategorii dvoupruhové silnice S 11,5/70 je v souladu se schválenou kategorizací silniční sítě a je výhledově respektováno;

-             S ohledem na nadřazený dopravní význam silnice I/13 návrh minimalizuje počty křižovatek na silnici I. třídy; ponechané křižovatky jsou pro zvýšení bezpečnosti provozu navrženy k dispozičním úpravám;

-             Navazujícím systémem jsou silnice III. třídy, místní a účelové komunikace, které jsou v návrhu s ohledem na výhledové předpoklady a rozvojové záměry přehodnoceny, funkčně diferencovány, v dílčích nevyhovujících úsecích navrženy k přestavbě, v koordinaci s navrhovanými obytnými a komerčními plochami doplněny novými obslužnými a zklidněnými komunikacemi;

-             Parkování a garážování vozidel trvale žijících obyvatel bude i výhledově uspokojováno zčásti na vlastních pozemcích či jako součást objektů, zčásti ve stávajících řadových garážích, na vymezených veřejných prostranstvích a stání při komunikacích;

-             Pro vyšší uspokojení nároků na garážování vozidel návrh sleduje rozšíření prostorů stávajících řadových garáží s možností řešení jako dvoupodlažní hromadné garáže;

-             Pro krátkodobé parkování a stání vozidel návrh vymezuje základní síť parkovišť a stání, která by měla být dále rozšířena o drobná parkoviště a stání, jež zpracovatel doporučuje řešit samostatnou studií v rámci generelu dopravy v klidu;

-             Obsluha území veřejnou dopravou bude i výhledově zajišťována pouze autobusovou dopravou s autobusovým nádražím Cvikov navrhovaným k přestavbě včetně nového napojení na silnici I/13 a prostorově rozloženou sítí zastávek s pěší dostupností v obytném území do 10 minut;

-             Pro rozvoj turistiky, rekreace a cestovního ruchu je v návrhu rozšířená síť značených turistických tras o návazné lokální pěší a cyklistické trasy, jež umožňují zpřístupnění a oživení významných krajinných a kulturních hodnot.

 

3. Technická vybavenost: 

 

Zásobení vodou:

Cvikov a Drnovec jsou zásobovány ze stávajících vodojemů a skupinového vodovodu Cvikov. Navrhuje se optimalizace stávajícího systému vodovodní sítě ve Cvikově a výstavba vodovodních řadů sloužících k zásobování rozvojových ploch.

Lindava a Svitava nejsou zásobovány vodovodní sítí - jednotlivé objekty jsou zásobeny ze stávajících studní. Navrhuje se vybudování nové vodovodní sítě s využitím stávajícího vodního zdroje jímacího vrtu LI 1.

Trávník a jižní okraj Naděje jsou zásobeny samostatným vodovodním řadem zásobeným ze dvou vrtů. Zbylá část Naděje není zásobena vodovodní sítí - jednotlivé objekty jsou zásobeny ze stávajících studní.

 

Odkanalizování:

Ve Cvikově byla realizována kanalizační síť odvodňující převážnou část zastavěného území města. Návrh spočívá v doplnění chybějících stokové sítě ve stávající zástavbě, zavedení do rozvojových ploch, úprava stávající ČOV.

V Drnovci nebyla vybudována kanalizační síť. Navrhuje se vybudování kanalizační sítě s napojením na stávající síť ve Cvikově.

V Lindavě a Svitavě nebyla vybudována kanalizační síť. Navrhuje se nová kanalizační síť s ČOV ve Svitavě.

V Trávníku a Naději není vybudována kanalizační síť.

 

 Zásobování plynem:

Cvikov je zásoben zemním plynem prostřednictvím středotlaké plynovodní sítě. Navrhuje se rozšíření, aby bylo zásobeno celé zastavěné území a vymezené rozvojové plochy.

V Drnovci není vybudována plynovodní síť. Navrhuje se regulační stanice s provedením středotlakých plynovodních rozvodů v zastavěném území.

V prostoru mezi Lindavou a Svitavou prochází vysokotlaký plynovod z něhož je připojena firma AJETO Lindava.

V sídlech Trávník a Naděje nebyla realizována plynovodní síť.

 

Zásobování teplem:

Objekty v celém území Cvikova jsou vytápěny buď zemním plynem, kotli na tuhá nebo pevná paliva, přímotopy, el.energií, propan-butanem, LTO.

 

Zásobení elektrickou energií:

Řešené území je zásobeno elektrickou energií z nadřazeného systému VN 35 kV prostřednictvím trafostanic. Navrhuje se vybudování nových trafostanic a vedení do rozvojových ploch  a z důvodů optimalizace stávajících dlouhých rozvodů nízkého napětí.

 

Radiokomunikace, telekomunikace:

Územím Cvikova prochází několik tras dálkových kabelů. Nový dálkový kabel je vyprojektován na území Lindavy. V sídlišti ve Cvikově se na výškových budovách nacházejí základnové stanice GSM.

 

Článek 7

Limity využití území

 

Limity využití území omezují, vylučují případně podmiňují umisťování staveb, využití území a opatření v území. Jsou zakresleny ve výkresech č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 grafické části a popsány v kapitole B.VI. textové části územního plánu.

 

V území se požaduje respektovat limity využití území vyplývající z příslušných právních předpisů a správních rozhodnutí.

 

V závazné části ÚPN se vymezují limity využití území vyplývající z koncepce ÚPN, jedná se o :

-         nezastavitelná území - prvky územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky vymezené podle zákona o ochraně přírodě a krajiny

-         nezastavitelná území - zátopová území, ochranná pásma zdrojů vod

-         prvky - lesní porosty, vodní prvky, mokřady a vrchoviště jako prvky ex lege

-         nezastavitelná území ÚPN navrhovaných  liniových staveb a jejich ochranných a bezpečnostních pásem

 

V záplavovém území – směrné povodňové pásmo, vyznačeném na hlavním výkrese podle stavu poslední povodně, nesmí být skladovány žádné sypké hmoty. V tomto území se nepřipouští výstavba občanské vybavenosti. Stavby rodinných domů, rekreačních objektů, včetně doplňkových staveb (ploty, skleníky, kůlny, garáže atd.) je možno umístit jen se souhlasem vodoprávního úřadu.

 

Článek 8

Kulturní hodnoty v území

 

1.                  Na území obce budou respektovány nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu památek.

2.                  Zvýšenou pozornost je nutno věnovat při zajištění údržby a stavebních úprav stavbám s architektonickým významem dokládajících historický vývoj v území. Tyto objekty jsou vyznačeny na hlavním výkrese.

 

 

Článek 9

Ochrana přírody a krajiny

 

1.                  Územní systém ekologické stability území je vymezen v hlavním výkrese.  Prvky USES jsou vyjmenovány  v kapitole B.XI. textové části územního plánu. Plochy biocenter a biokoridorů vymezených v ÚPN jsou nezastavitelné.

 

  

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Článek 10

 

1.                  Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 6 „Veřejně prospěšné stavby a plochy“ ÚPN v měř. 1:5000.

2.                  Seznam ploch veřejně prospěšných staveb:

 

 

 

Poř. č.

Popis záměru

k.ú. Cvikov

C1 – C14

-         úprava křižovatek na komunikaci I. třídy I/13

-         výstavba, úprava a napojení komunikací III. třídy

-         výstavba obslužných komunikací

C15

výtlačný a zásobovací řad do navrhovaného vodojemu Zelený vrch

C16

vodojem Zelený vrch

C17

zaokruhování vodovodu v RP č. 50

C18

napojení vodovodu k zásobování rozvojových ploch č. 29, 30 a 33

C19

napojení vodovodu k zásobování rozvojových ploch č. 18, 19 a 20

C20

Kanalizační řad v rozvojové ploše č. 50

C21

napojení kanalizace z rozvojových ploch č. 36

C22

propojení navrhované kanalizační sítě do stávající stoky

C23

propojení kanalizační stoky ze severní a východní strany náměstí do kanalizačního systému

C24

napojení kanalizace z rozvojových ploch č. 29, 30 a 33

C25

odkanalizování rozvojových ploch č. 18 - 20

C26

prodloužení stávající kanalizační stoky

C27

napojení kanalizační ho sběrače ze Svoru na kanalizační systém Cvikova

C28

čerpací stanice s výtlačným potrubím pro odkanalizování rozvojových ploch č. 1

C29

čerpací stanice pro navrhovaný kanalizační sběrač v Martinově údolí

C30

napojení navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C31

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C32

dešťové odvodnění pro rozvojové plochy č. 36

C33

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C34

svedení dešťové kanalizace z rozvojových ploch č. 29,30 a 33 do Boberského potoka

C35

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C36

vyústění navrhované dešťové kanalizace do Boberského potoka

C37

svedení dešťové kanalizace z rozvojové plochy č. 23 do Boberského potoka

C38

dešťové odvodnění rozvojových ploch č. 18 - 20

C39

dešťové odvodnění rozvojových ploch č. 2, 5 a 7

C40

středotlaký plynovodní řad pro zásobování rozvojových ploch č. 18 - 20

C41

trafostanice TSN 7 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C42

trafostanice TSN 6 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C43

trafostanice TSN 5 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C44

trafostanice TSN 2 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C45

trafostanice TSN 1 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

C46

návrh koryta k dešťovému odvodnění území vč. rozvojových ploch č. 52 a 53

C47

propojení povrchové strouhy do navrhované dešťové kanalizace

C48

přeložka a úprava stávající strouhy vedoucí v rozvojových plochách č. 42 – 44

k.ú. Drnovec

D1

výtlačné potrubí do navrhovaného vodojemu Zelený vrch

D2

regulační stanice vč. vtl.přípojky ze stávajícího VTL plynovodu

k.ú. Lindava

L1

věžový vodojem Lindava vč. výtlačného potrubí a napojení zásobovacího vodovodního řadu

L2

navrhovaný vodovodní řad pro zásobování rozvojových ploch č. 85 a 86

L3

kanalizační shybka pod korytem Svitávky

L4

čerpací stanice odpadních vod k odkanalizování RP č. 85 a 86

L5

výtlačné potrubí od čerpací stanice k odkanalizování RP č. 85 a 86

L6

dešťová kanalizace k odvodnění RP č. 85 a 86

L7

trafostanice TSN 3 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

L8

trafostanice TSN 4 včetně připojovacího vedení VN 35 kV

L9

protipovodňová retenční nádrž na Boberském potoce (poldr)

k.ú. Svitava

S1

ČOV pro Lindavu a Svitavu vč. připojovacího kanalizačního sběrače

 

3.                  Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Lhůty aktualizace

Článek 12

 

1.      Územní plán města Cvikova bude aktualizován min 1x za 4 roky v návaznosti na volby do obecního zastupitelstva.

2.      Změny dokumentace ÚPO města Cvikov mohou být prováděny v souladu s ustanovením zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pouze po schválení Zastupitelstvem města Cvikov.

3.      Pořizovatel ÚPO města Cvikov bude soustavně sledovat, zda se neměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce pořízen a schválen a zda nejsou vzneseny nové podstatné požadavky na využití území, které neodporují stavebnímu zákonu ani jiným právním předpisům a měly by být prověřeny. Vyhodnotí-li pořizovatel tyto vstupy jako opodstatněné, rozhodne zastupitelstvo obce o pořízení změn ÚPO města Cvikov i v kratší lhůtě.

  

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

 

Článek 13

 

1.      Dokumentace ÚPO města Cvikov, včetně změn a úprav se ukládá u pořizovatele – obce Cvikov, pro kterou byl pořízen, a předává se v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb. stavebnímu odboru Městského úřadu Cvikov, Městskému úřadu Nový Bor (obec s rozšířenou působností III. stupně) a Krajském úřadu Libereckého kraje Liberec, odbor územního plánování a stavebního řádu.

2.      Dokladová část procesu pořizování ÚPO města Cvikov se pro účely evidence územně plánovací činnosti ukládá u pořizovatele (§ 19, odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb.).

 

Článek 14

 

1.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Den vyhlášení je první den jejího vyvěšení na úřední desce.

2.      Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška č. 3/2003 o závazných částech územního plánu města Cvikov, která nabyla účinnosti dne 1. března 2003.

 

 

          JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                  místostarosta                                                     starosta

 

 

 

Poznámka:

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Cvikov dne 17. prosince 2004.

Sejmuto z úřední desky MěÚ Cvikov dne 2. ledna 2005.

Účinnost této vyhlášky je od 31. prosince 2004.